Do Towarzystwa Literackiego Polskiego w Paryżu

Powst. Paryż, odczyt. przez Mickiewicza 11 X 1832 r..

Pierwodruk: Gaz. Warsz., 1924, nr 341, s. 3 ogł. z kp. S. Pigoń.

Odezwa Wydz. Literackiego Tow. Litewskiego i Ziem Ruskich.

Autografy: Bibl. Pol. Par., zag. (nie zachowała się też kp. ręką W. Mickiewicza).

Wydania następne: Wyd. Sejm., t. 6, s. 163-164; Wyd. Nar., t. 6, s. 76-77; Wyd. Jub., t. 6, s. 75-76; Wyd. Rocz., t. 6, s. 189-190.