Materiały

Materiały dotyczące Adama Mickiewicza uporządkowano w następujących sekcjach: 1. Dedykacje i wpisy okolicznościowe; 2. Notatki, zapiski; 3. Dokumenty i pisma urzędowe; 4. Rozmowy, dicta; 5. Listy do Mickiewicza; 6. Varia. W sekcji 4 podano tylko publikacje stanowiące rezultat kwerend i opracowań badawczych - zob. Bibliografia przekazów rękopiśmiennych i drukowanych w: Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli. Z rozmów i przemówień zebrał i oprac. S. Pigoń, War. 1958, s. 555-567.

  1. Dedykacje i wpisy okolicznościowe
  2. Notatki, zapiski
  3. Dokumenty i pisma urzędowe
  4. Rozmowy, dicta
  5. Listy do Mickiewicza
  6. Varia