Pisma i wystąpienia filozoficzno-religijne

Na dział składają się dwie sekcje: „Pisma i przemówienia towianistyczne” oraz „Szkice filozoficzne”. W pierwszej z nich znajdują się przemówienia, pisma, notaty, polecenia, wezwania, pobudki, wskazania, oświadczenia oraz rozmowy Mickiewicza związane z jego udziałem w Kole Sprawy Bożej. Spora część wypowiedzi poety zachowała się dzięki zapisom uczestników Koła - szczególnie S. Goszczyńskiego i F. Wrotnowskiego. Wszystkie pisma i przemówienia uporządkowane zostały chronologicznie, a problemy autentyczności tekstów Mickiewicza krótko przedstawiono w odpowiednich adnotacjach. W odróżnianiu pism i przemówień korzystano zasadniczo z rozstrzygnięć zaproponowanych w Wyd. Rocz., t. 13. W sekcji szkiców filozoficznych odnotowano powstałe w latach 1843-1849 francuskie parafrazy tekstów R.W. Emersona, szkice poświęcone B. Spinozie, J. Boehme oraz „Księgę zgodności”. Jedynie uwagi na marginesie tekstów Spinozy powstały w j. pol, pozostałe zaś w j. franc. i jako takie zostały tu opisane, a ich polskie przekłady odnotowano w obrębie poszczególnych pozycji.

  1. Pisma i przemówienia towianistyczne
  2. Szkice filozoficzne