Przemówienie na posiedzeniu Towarzystwa Literackiego Polskiego (3 V 1843)

Powst. Paryż, 3 V 1843.

Pierwodruk: Dzien. Nar., 1843, nr 110, 6 V, s. 440-441 z adnotacją: „o ile potrafiliśmy zapamiętać”.

Tekst podany z pamięci w niepodpisanej relacji w Dzien. Nar.

Wydania następne: Koresp. 1870–1872, t. 1, s. 197-199; Współudział 1877, t. 1, s. 82-85; Dzieła 1911–1913, t. 11; Mik [ok. 1919], t. 5; Wyd. Sejm., t. 11, s. 496-500; Nowogr 1933–1934, t. 3; Wyd. Nar., t. 13, s. 176-178; Wyd. Jub., t. 13, s. 174-176; Wyd. Rocz., t. 13, s. 311-313.