Publicystyka oraz pisma i wystąpienia polityczne

Podział materiałów tego działu na pięć części (sekcji) oparto na głównej zasadzie doboru tematyczno-wydawniczego. W dwóch pierwszych sekcjach zawarto wszystkie publikacje Mickiewicza ogłoszone w dwóch czasopismach (Pielgrzym Polski i La Tribune des peuples /Trybuna Ludów), w których poeta sprawował funkcję redaktora głównego. Odpowiednio do przyjętych kryteriów formalno-gatunkowych trzy artykuły z Pielgrzyma Polskiego (recenzje poezji K. Gaszyńskiego, J. Słowackiego i H. Kajsiewicza) zamieszczono w dziale IV. Krytyka literacka, mimo iż w tradycji edytorskiej drukowane są one w ciągu publikacji prasowych (w obrębie Pielgrzyma Polskiego). W przypadku artykułów pozbawionych własnego tytułu najpierw podaje się incipit, następnie tytuł umowny (w nawiasach kwadratowych); w stosunku do tekstów w oryginale francuskich lub włoskich - tytuł umowny przyjęto w wersji polskiej za tłumaczeniami L. Płoszewskiego, A. Górskiego i S. Kieniewicza wg Wyd. Rocznicowego. Artykuły prasowe przypisywane Mickiewiczowi - zostały odnotowane w dziale X. Utwory przypisywane Mickiewiczowi. W informacji o dacie powstania artykułów prasowych, jeśli nie zaznaczono inaczej, podaje się datę pierwodruku w czasopiśmie.

  1. Artykuły w „Pielgrzymie Polskim” 1832-1833
  2. Artykuły w „La Tribune des peuples” 1849
  3. Artykuły doraźne i pisma różne
  4. Przemówienia okolicznościowe i toasty
  5. Pisma i przemówienia z okresu Legionu Polskiego