Zbiory autografów

Zawiera zwarte korpusy rękopisów Mickiewicza (albumy, notatniki, zeszyty) z wpisanymi utworami w liczbie przekraczającej dwa autografy; zestawienie nie obejmuje zeszytów z obszernymi utworami pojedynczymi (np. „Pan Tadeusz”) ani luźnych kartek z kilkoma utworami. W rejestrze nie uwzględniono także słabo udokumentowanych przypuszczeń o istnieniu innych notatników Mickiewicza, np. dwóch „pugilaresów” służących poecie w podróży krymskiej (oprócz Albumu Moszyńskiego); taki status posiada pugilares z pozłacanymi kartami ofiarowany prawdopodobnie K. Sobańskiej – jego częścią była być może karta z autografem wiersza „Do D. D. Elegia”, MAM, rkp 5, k. 1-2, zob. C. Zgorzelski (Mickiewicziana 173, s. 11). Por. E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy”, War. 2015, s. 130-134.